GDPR

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri osobnej návšteve, poštou alebo aj cez našu webovej stránku. 

Prevádzkovateľ

BONES SK s.r.o., Košťany nad Turcom 416, 03841 Košťany nad Turcom , IČO: 44131267, info@zrubmartinky.sk 

Kontaktná osoba

Ing. Ľubomíra Tanistráková, MBA, info@zrubmartinky.sk, +421 907 996 055

Pojem Spracúvanie osobných údajov

Spracúvaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladane na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:

 • osobné údaje sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2018/18 Z.z. a nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov GDPR) korektne a transparentne;
 • pri spracúvaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracúvané na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. To neplatí ak je určitý typ osobného údaju potrebné spracovať na základe plnenia zákonne požiadavky.

Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Právne základy a účely spracovania osobných údajov

Na základe právnych základov:

1. Plnenia zákonných požiadaviek:

 • môžu byť v niektorých prípadoch poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
 • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon

2. Oprávnených záujmov:

 • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok,
 • ďalej tiež na administratívne účely.

Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.

V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Ďalšie Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:

 • za účelom zasielania noviniek z kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na našej web stránke

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracúvané na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracúvať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu

V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do odvolania súhlasu alebo po dobu dvoch rokov, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.