Chatový poriadok

CHATOVÝ PORIADOK
Vážení a milí hostia, prosím pozorne prečítajte náš ubytovací poriadok.
Tešíme sa, že ste si vybrali práve naše ubytovacie zariadenie, ktoré sme pre Vás s láskou
pripravili, preto Vás prosíme správajte sa u nás ,,ako doma,, a starajte sa o našu chatu ako o
vlastnú aby tak ako Vám mohla slúžiť aj ďalším hosťom.

Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov:

 1. Príchod na pobyt je od 16.00 hodiny presne v deň a hodinu vopred dohodnutú medzi
  prenajímateľom a objednávateľom pobytu. Odchod z pobytu je najneskôr do 11:00hod. Počet
  ubytovaných musí zodpovedať počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári.
 2. Objekt sa dopredu rezervuje zaplatením zálohy podľa cenníka. Zaplatením zálohy
  objednávateľ súhlasí s chatovým poriadkom a prehlasuje, že je oboznámený o priestoroch,
  o chatovom poriadku, reklamačnom poriadku, cenníku objednávaného objektu, storno
  poplatku a GDPR. Záloha nie je vratná, je možnosť poslať náhradné osoby, prípadne po
  dohode zvoliť nový termín pobytu.
 3. Za ubytovanie sa platí vopred, pred prevzatím kľúčov od objektu. Od ceny sa odráta výška
  zloženej zálohy. Vopred sa skladá aj kaucia vo výške 300 EUR na prípadné škody. Vrátenie
  vratnej kaucie za nájom chaty bude uskutočnené do 48 hodín od Vášho check – out a vrátenia
  chaty v prípade nepoškodenia majetku a neporušovanie chatového poriadku. Toto právo si
  uplatňujeme z dôvodu možných zistení poškodení majetku pri dôkladnom vyčistení chaty po
  návštevníkoch. Ak výška škody presahuje výšku kaucie, zodpovedná osoba je povinná zvyšnú
  škodu nahradiť do 3 kalendárnych dní od ukončenia pobytu a vyčíslenia škody.
 4. Za maloleté ubytované deti koná ich zákonný zástupca. Deti do 10 rokov je zakázané
  nechávať bez dozoru dospelých v interiéri a exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných
  nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 5. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.
 6. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu
  majiteľa objektu.
 7. V objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry (lopty, tenisové
  rakety, sánky a pod.,) zákaz vnášania športových potrieb do izieb (lyže, bicykle a pod.,) a
  zákaz pohybu v objekte v športovej obuvi.
 8. Hosťom odporúčame priniesť si vhodné prezuvky.
 9. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené. Prípadné výnimky je potrebné odsúhlasiť s
  majiteľom objektu.
 10. Hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do
  objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu
  (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.). Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a
  funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme zistené nedostatky prípadne chyby a závady
  ihneď oznámiť majiteľovi objektu.
 11. V objekte platí PRÍSNY ZÁKAZ premiestňovať zariadenie (postele, nábytok…), robiť
  úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie (zákaz manipulácie a prestavovania
  audio-video zariadení), zákaz manipulovať s vozidlami určenými na prepravu hostí a taktiež
  vstupovať do kotolne a neprístupných častí chaty.
 12. V celom objekte chaty platí PRÍSNY ZÁKAZ fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len
  vonkajšie priestory (popolník). Ohorky prosím nezahadzujte do prírody! Pamätajte, že ste v
  lese, kde všade vôkol sú stromy a drevo a tým pádom vysoké riziko požiaru.
 13. V objekte je prísny zákaz kladenia ohňa okrem miesta na to určeného, ktoré má právo
  kontrolovať prenajímateľ.
 14. V interiéri chaty a jej exteriéri je PRÍSNY ZÁKAZ užívania omamných látok a drog.
 15. Zapálené sviece a lampy majme pod stálou kontrolou, aby nedošlo k požiaru.
 16. Hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i
  v bezprostrednej blízkosti objektu a zároveň majú povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od
  22.00 hod – 6.00 hod. Za dodržiavanie nočného kľudu zodpovedá osoba, ktorá si objekt
  prenajala.
 17. Pri hrubom porušení chatového poriadku a po zvážení situácie je prenajímateľ oprávnený
  ohlásiť policajnú hliadku, prípadne vyzvať ubytovaných hostí k opusteniu objektu bez nároku
  na vrátenia peňazí za ubytovanie.
 18. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky,
  zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu
  kľúča je účtovaný samostatný poplatok.
 19. ZÁKAZ nosiť jedlo a nápoje do priestorov spální na 1. poschodí, rovnako ako do
  priestorov wellness časti v suteréne chaty.
 20. Prenajímateľ nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze hostí vnesených do objektu,
  rovnako ako za škody spôsobené na majetku hostí. Toto sa vzťahuje aj na automobily,
  motocykle, bicykle, lyže a pod. Za škody spôsobené na majetku prenajímateľa zodpovedajú
  hostia podľa platných právnych predpisov (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
  neskorších predpisov).
 21. Ukončenie pobytu je najneskôr do 11:00 hod., pričom objekt je kontrolovaný pred
  odchodom návštevníkov. Prosíme objekt zanechať čistý, riady umyté a odpadky pripravené na
  vyhodenie, inventár uložený na svoje pôvodne miesto. Prenajímateľ si vyhradzuje právo v
  prípade poškodenia chaty a jej majetku alebo silného znečistenia objektu (blato, zvratky a

pod.) ponechať časť zábezpeky (depozitu) alebo aj jej plnú sumu v závislosti od poškodenia
alebo znečistenia objektu.

 1. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie týchto
  podmienok dáva právny nárok majiteľovi objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím
  dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na
  internetovej stránke www.zrubmartinky.sk a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj pri
  dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich
  neplnenie.
 2. V prípade nevhodného správania na chatách, poškodzovanie hnuteľného i nehnuteľného
  majetku bude postúpené na priestupkový referát pre podozrenie zo spáchania priestupku §50,
  ods.1 Zák. 372/1990 Zb.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný pobyt.

rod. Tanistráková 